ภาพบรรยากาศ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565: TechnoMart จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นของแต่ละศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด และความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งมีเวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ผลงานนิทรรศการ

  • FastproofTM 30 min-TTR SARS-CoV-2 RT-LAMP Kit และ DirectAmpTM lysis solution โดย ดร.กวิน น้าวัฒนไพบูลย์ บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด
  • ชุดตรวจแบบแถบทดสอบสำหรับตรวจคัดกรองปริมาณโปรเจสเทอโรนในซีรัมของสุกร โดย ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ // ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล
  • โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเมินอายุร่างกายและอวัยวะสำคัญ โดย รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร และคณะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

โดยวิทยากร

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต [ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ [ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ]

คุณณภัทร ตัณฑิกุล [freelance Biotech/ Foodtech R&D consultant (specialized in alternative protein, cell-based meat) และ Biotech Incubation program lead สังกัด University Technology Center, Chulalongkorn University]

activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title
activities.activities_8_title