ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือด้านการขอรับรองมาตรฐานของชุดตรวจทั้งชุดตรวจในด้านการแพทย์ อาหารและสัตว์ โดยศูนย์ฯ ได้เชิญ คุณกิตติยา อัลภาชน์. ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาร่วมให้ข้อมูลในการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การหารือเรื่องการขอรับรองมาตรฐานของชุดตรวจร่วมกับหน่วยงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม