ศูนย์ความเป็นเลิศโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) และศูนย์ชุดตรวจโรคภายใต้เครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ Event Hall 99 (EH99) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยจัดแสดงร่วมกับ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ ภายใต้ชื่องาน Thailand BCG Medical Devices Pavilion โดยภายในงานมีจำนวนผู้เข้าร่วมชมบูธโดยประมาณ 300 คน และมีจำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ กว่า 70 หน่วยงาน และได้นำผลงานภายในเครือข่ายเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานทั้งสิ้น จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

  • Dissolvable Microarray Platform (MICRONEED-TECH) จาก ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Microalbuminuria Rapid Test จาก ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (QDD Center)
  • Formalin Test Kit จาก หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (RUSi)
  • DirectAmpTM lysis buffer จาก ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน (ADDC)
  • Microbial thin film for quality control in hemoculture and routine bacterial culture system จาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CISMaP)
  • Urine quality control material for microalbumin by test strip จาก ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้มีผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ชุดตรวจ ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ ในและต่างประเทศ กว่า 70 หน่วยงาน

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพครบวงจร ครั้งที่ 10 (Medical Fair 2023) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)