ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) จัดการประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566 ณ อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ ชั้น 8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (RUSI) เป็นประธานร่วมกันจัดงานประชุมให้กับศูนย์ชุดตรวจภายในเครือข่าย เพื่อให้ศูนย์ฯภายใต้เครือข่ายสามารถรายงานความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ อีกทั้ง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ คุณจารุเดช คุณะดิลก รักษาการและปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรม ดร.นรินทร์ กาบบัวทอง สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณยงยุทธ โฆธิพันธุ์ ตำแหน่ง Director : Quality Assurance and Business Development บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่

การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566

คณะนักวิจัยภายใต้เครือข่าย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย (Hub of Talents on Diagnostics Test Kits) เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (Research Unit of Sensor Innovation at BUU) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์ชุดตรวจแต่ละศูนย์ เพื่อสอบถามแนวทางการนำไปปรับปรุงห้องวิจัยและการขอรับรองมาตรฐานของแต่ละศูนย์ฯ ต่อไป

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566
การประชุมระดมสมองโครงการเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค ในวันที่ 29-30 กันยายน 2566