หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (RUSI) ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง” เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการงานด้านความปลอดภัยอาหาร และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลแสนสุขหรือพื้นที่ใกล้เคียงในการเข้าร่วมอบรม

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”
การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”
การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”
การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”
การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”
การอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานชุดตรวจที่ผลิตขึ้นภายใต้หน่วยวิจัย” ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชุดตรวจยาฆ่าแมลงและชุดตรวจเชื้อวิบริโอในอาหารทะเลสดและแห้ง”