หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (RUSI) ได้มีการตรวจติดตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 รอบ Surveillance Assessment (ต่ออายุปีที่ 2) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตชุดตรวจวินิจฉัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี Audit Scope: Production of food safety test kit, Diagnostic devices, Raw materials for chemical

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 รอบ Surveillance Assessment (ต่ออายุปีที่ 2)
การตรวจติดตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 รอบ Surveillance Assessment (ต่ออายุปีที่ 2)
การตรวจติดตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 รอบ Surveillance Assessment (ต่ออายุปีที่ 2)
การตรวจติดตามระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 รอบ Surveillance Assessment (ต่ออายุปีที่ 2)