ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CISMaP) ได้ทำการขยายฐานลูกค้าโดยการติดต่อ หน่วยงานภาครัฐ คู่ความร่วมมือ ในและต่างประเทศ โดยศูนย์ CISMaP มีการพบปะหน่วยงานภาครัฐ ในกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR โดยมีการหารือจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ CISMaP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 2 - วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร เกี่ยวกับชุดผลิตภัณฑ์ฟิล์มเชื้อ ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์ CISMaP เข้าร่วมหารือ

การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR
การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR
การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR
การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR

ครั้งที่ 3 - เข้าเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือโครงการนำร่อง การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเชื้อ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายเครือข่ายใช้งานวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับโปรแกรมการเพาะเชื้อจากเลือด ณ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences (UHS), Lao PDR ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 และมีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่

  • โรงพยาบาลมิตรภาพเวียงจันทร์
  • โรงพยาบาลทหาร 103
  • โรงพยาบาลเศรษฐาธิราช

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR
การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ Faculty of Medical Technology, University of Health Sciences, Lao PDR