หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (RUSI) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางบริษัท Bruker เกี่ยวกับการใช้เครื่อง MALDI-TOF Mass spectrometer ในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางบริษัท Bruker เกี่ยวกับการใช้เครื่อง MALDI-TOF Mass spectrometer ในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางบริษัท Bruker เกี่ยวกับการใช้เครื่อง MALDI-TOF Mass spectrometer ในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางบริษัท Bruker เกี่ยวกับการใช้เครื่อง MALDI-TOF Mass spectrometer ในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทางบริษัท Bruker เกี่ยวกับการใช้เครื่อง MALDI-TOF Mass spectrometer ในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพอย่างรวดเร็ว