บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไดแอกโนสติกส์ จำกัด ภายใต้ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน (ADDC) ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนของห้องปฏิบัติการ Pathology โดย ใช้เทคโนโลยี CryoimmunostainingTM ของบริษัท X-Zell ที่ ห้องปฏิบัติการ Pathology ของโรงพยาบาล North West ณ เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมัน วันที่ 18-23 กรกฎาคม 2566

***กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนของห้องปฏิบัติการ Pathology โดย ใช้เทคโนโลยี Cryoimmunostaining™
การฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทนของห้องปฏิบัติการ Pathology โดย ใช้เทคโนโลยี Cryoimmunostaining™